REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY LEGAMO.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady zlecenia i realizacji usług prawnych poprzez platformę internetową działającą pod adresem URL: www.legamo.pl. Usługodawca nie świadczy Usług dla Konsumentów.

 1. DEFINICJE:

  Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Usługodawca – Beata Sałdan prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beata Sałdan Kancelaria Radcy Prawnego pod adresem: ul. Podwikle 13, 32-085 Giebułtów, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, organ dokonujący wpisu do CEiDG: Urząd Miasta Krakowa, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie pod numerem KR-2561, NIP: 677-215-61-71, REGON 120446579, tel. kontaktowy + 48 609 422 468 (koszt połączenia wg taryfy operatora z usług którego korzysta Użytkownik), codziennie w Dni robocze od godz. 9:00 do 17:00, e-mail: beata@saldan.pl;
  2. Platforma Legamo.pl – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę w j.polskim, na której udostępniana jest możliwość rejestracji Konta i logowanie się do niego, funkcjonująca pod adresem URL: www.legamo.pl;
  3. Zleceniodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zlecenia Usługi za pośrednictwem Platformy Legamo.pl; Usługodawca nie świadczy Usług dla Konsumentów;
  4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony internetowej Legamo.pl;
  5. Usługa – usługa lub pakiety usług prawnych świadczonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę lub innego radcę prawnego, adwokata, aplikanta radcowskiego, aplikanta adwokackiego lub prawnika współpracującego z Usługodawcą, zlecone poprzez Platformę Legamo.pl, a polegające na przygotowaniu opinii prawnej, dokumentów, umów, weryfikacji umowy, udzieleniu porady prawnej, itd.;
  6. Pakiet Godzin – ustalony pakiet godzin prawnych na Usługi prawne w danym miesiącu kalendarzowym;
  7. Cena - cena netto oraz brutto Usługi uzgodniona przez Strony za wykonanie danej Usługi;
  8. Zlecenie – Usługa lub zestaw Usług zleconych przez Zleceniodawcę, zgodnie z niniejszym Regulaminem do wyceny przez Usługodawcę lub do wykonania w przypadku posiadania przez Zleceniodawcę wykupionego u Usługodawcy Pakietu Godzin;
  9. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  10. Umowa - umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Zleceniodawcą, z wykorzystaniem Platformy Legamo.pl;
  11. Konto - narzędzie dostępne w Platformie Legamo.pl, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, i innych danych Zleceniodawcy (m.in. nazwa firmy i adres/siedziba prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, nr telefonu kontaktowego, adres strony www), umożliwiające m.in. śledzenie etapów realizacji Usługi, przeglądanie historii Zleceń, edycję danych kontaktowych Zleceniodawcy oraz zmianę Hasła, itp.;
  12. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta na Platformie Legamo.pl, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta;
  13. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta;
  14. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.);
  15. Regulamin - niniejszy regulamin Platformy Legamo.pl w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123).
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  1. Zlecenie wykonania Usługi za pośrednictwem Platformy Legamo.pl oraz realizacja Usługi odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123).
  2. Informacje podane na Platformie Legamo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025. z późn. zm.). Stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zleceniodawców.
  3. Wszystkie kwoty podane na Platformy Legamo.pl to Ceny są wyrażone w złotych polskich.
  4. Zabronione jest wykorzystywanie Platformy Legamo.pl przez Zleceniodawców lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123), a także wykorzystywanie Platformy Legamo.pl w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i aktywnej poczty elektronicznej. Korzystanie z Platformy Legamo.pl jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:
   1. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
   2. dostęp do Internetu;
   3. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;
   4. aktywne konto e-mail.
  6. Bezpośredni kontakt Zleceniodawcy z Usługodawcą jest możliwy telefonicznie, mailowo lub za pomocą komunikatorów dostępnych po zalogowaniu się na Konto na Platformie Legamo.pl. Wszelkie dane kontaktowe Usługodawcy podane są w niniejszym Regulaminie oraz na Platformie Legamo.pl w zakładce KONTAKT.
 3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

  1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zleceń Usług poprzez Platformę Legamo.pl z wykorzystaniem Konta oraz na udostępnianiu usługi newslettera. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
  2. Korzystanie z usługi Konta wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. Korzystanie z usługi newslettera wymaga wpisania adresu e-mail przez Użytkownika w formularz udostępniony na Platformie Legamo.pl. Po wpisaniu adresu, Użytkownik otrzymuje na wskazany e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie subskrypcji newslettera. Kliknięcie w link aktywujący subskrypcję newslettera jest równoznaczne z zawarciem umowy na usługę świadczoną drogą elektroniczną.
  4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż przystępuje on do korzystania z tych usług dobrowolnie.
  5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta.
  6. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów, chyba że strony postanowią inaczej.
  7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
   1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Platformy Legamo.pl,
   2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
   3. Usługodawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Użytkownika lub związanej z nimi działalności,
   4. Usługodawca uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta,
   5. Zleceniodawca lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
   6. Zleceniodawca lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
   7. podane przez Zleceniodawcę dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  8. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z posiadania Konta oraz subskrypcji newslettera. W tym celu proszony jest o kontakt z Usługodawcą, aby usunąć Konto z Platformy Legamo.pl lub wypisać się z newslettera.
  9. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez Usługodawcę. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login Użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Usługodawcy lub pisemnie na adres Usługodawcy.
  10. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę.
 4. ZLECENIE USŁUGI I ZAWARCIE UMOWY:

  1. Zlecenie Usługi i zawarcie Umowy uwarunkowane jest posiadaniem aktywnego Konta na Platformie Legamo.pl, a także potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem.
  2. Rejestracja Konta na Platformie Legamo.pl możliwa jest:
   1. przez Usługodawcę: w tym celu Użytkownik przekazuje swoje podstawowe dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail) Usługodawcy. Usługodawca tworzy Konto i nadaje pierwsze Hasło, które Użytkownik otrzymuje w odrębnej wiadomości e-mail. Po zalogowaniu się na Konto za pomocą Loginu i pierwszego Hasła nadanego przez Usługodawcę, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez Usługodawcę w celu realizacji Umowy, zapoznanie się i akceptacji Regulaminu, Użytkownik proszony jest o niezwłoczną zmianę pierwszego Hasła. Użytkownik otrzymuje także w odrębnej wiadomości prośbę o potwierdzenie rejestracji swojego Konta poprzez kliknięcie w link przesłany w tej wiadomości. Użytkownik ma wówczas możliwość dodania danych swojej firmy, tj. pełnej nazwy, adresu siedziby, nr telefonu komórkowego, NIP, adresu strony www, brak podania pełnych danych firmy uniemożliwia utworzenie Zlecenia;
   2. albo
   3. przez Użytkownika: w tym celu Użytkownik samodzielnie wypełnia formularz rejestracyjny dostępny w zakładce Logowanie na Platformie.pl wskazując Login i Hasło. Użytkownik proszony jest o zapoznanie się i akceptację Regulaminu. Hasło utworzone przez Użytkownika nie jest znane Usługodawcy.
  3. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Użytkownik korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji Konta nie może dokonać zlecenia Usługi poprzez Platformę Legamo.pl. Użytkownik proszony jest o dokonywanie niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w trakcie rejestracji Konta.
  4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto na Platformie Legamo.pl. Konto jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta.
  5. Tworzenie Zleceń na Usługi poprzez Platformę Legamo.pl jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Usługodawca realizuje Zlecenia jedynie Dni robocze.
  6. W celu utworzenia Zlecenia na Platformie Legamo.pl należy dokonać następujących czynności:
   1. utworzyć Konto lub też zalogować się do swojego Konta, następnie
   2. w Panelu osobistym w zakładce Zlecenia kliknąć „Utwórz zlecenie” i podać temat zlecenia, dokonać pełnego opisu problemu prawnego, wybrać termin wykonania Usługi, i kliknąć w przycisk „Utwórz”. Zleceniodawca może także załączać do Zlecenia pliki w formatach: doc., .docx, .pdf, .exc, .jpg, .jpeg. Pliki w innych formatach mogą nie zostać odczytanie przez Usługodawcę. Maksymalny rozmiar jednego pliku wynosi 10 MB.
  7. Po utworzeniu Zlecenia, Zleceniodawca otrzyma on automatyczną wiadomość na e-mail wskazany na Koncie i/lub nr telefonu komórkowego- SMS z potwierdzeniem utworzenia Zlecenia. W ten sposób Zleceniodawca zleca dokonanie bezpłatnej wyceny Usługi, a w przypadku Zleceniodawcy posiadającego Pakiet Godzin – następuje zawarcie Umowy na wykonanie zlecanej Usługi. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  8. Najpóźniej w ciągu 1 Dnia roboczego od utworzenia Zlecenia, Usługodawca przesyła Zleceniodawcy nieposiadającemu Pakietu Godzin, na wskazany przez niego podczas rejestracji Konta adres e-mail wycenę Usługi, która stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Przedstawiona wycena Usługi nie zobowiązuje Zleceniodawcy do zawarcia Umowy. W razie akceptacji wyceny, Zleceniodawca nie posiadający Pakietu Godzin proszony jest o uregulowanie dołączonej do wyceny faktury pro –forma. W chwili wpływu kwoty za Usługę na rachunek bankowy Usługodawcy – dochodzi do zawarcia Umowy. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  9. Tworząc Zlecenie na Platformie Legamo.pl Zleceniodawca jest związany Regulaminem od chwili utworzenia Zlecenia. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża także zgodę na wysyłanie wiadomości mailowych i/lub SMS o stanie realizacji jego Zlecenia, a także innych informacji niezbędnych do realizacji Zlecenia.
  10. Treści Umów zawieranych przy wykorzystaniu Platformy Legamo.pl są przechowywane przez system informatyczny Platformy Legamo.pl przez okres posiadania przez Zleceniodawcę aktywnego Konta, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy. Każdy Zleceniodawca, po zalogowaniu do Konta, ma dostęp do wszystkim swoich Zleceń utworzonych poprzez stronę Platformy Legamo.pl przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
 5. REALIZACJA ZLECENIA:

  1. Za wszelkie Zlecenia dokonywane poprzez Platformę Legamo.pl płatność następuje z góry w formie przedpłaty na konto Usługodawcy poprzez płatność tradycyjnym przelewem lub za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności udostępnionego przez Usługodawcę, o ile taka forma płatności jest dostępna na Platformie Legamo.pl.
  2. Należności zlecone Usługi należy uiszczać na numer konta wskazany przez Usługodawcę na fakturze pro forma. W razie braku płatności w terminie wskazanym na fakturze pro-forma Zlecenie jest anulowane.
  3. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji Zlecenia.
  4. Realizacja Zlecenia następuje w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę podczas tworzenia Zlecenia, chyba że nie jest to możliwe do wykonania, wówczas Usługodawca wskazuje realny termin wykonania Usługi. W wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec zmianie, o czym Zleceniodawca jest niezwłocznie informowany i ma wówczas prawo do decyzji o rezygnacji lub kontynuowaniu realizacji Zlecenia. Czas rozpoczęcia realizacji Zlecenia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy podany w potwierdzeniu Zamówienia, co oznacza, że jeśli Zleceniodawca dokona wyboru terminu realizacji Zlecenia, a nie ureguluje należności za Usługę, Usługodawca nie przystąpi do wykonywania Zlecenia, a termin jego realizacji ulegnie przesunięciu o czas do momentu wpływu płatności ma rachunek Usługodawcy.
  5. Dokumenty przygotowywane na podstawie zleconych Usług są wysyłane na adres mailowy Zleceniodawcy wskazany podczas rejestracji Konta lub jeśli jest to konieczne - pocztą na adres wskazany przez Zleceniodawcę. W wyjątkowych przypadkach, możliwy jest także odbiór osobisty drukowanej wersji dokumentów stanowiących przedmiot Zlecenia, po uprzednim ustaleniu miejsca, terminu i godziny odbioru z Usługodawcą.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zlecenia, w przypadku gdy:
   1. formularz Zlecenia zostanie wypełniony błędnie, a Usługodawca nie może skontaktować się z osobą składającą Zlecenie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;
   2. Zleceniodawca nie przeleje wymaganej kwoty na konto Usługodawcy;
   3. jeśli Usługodawca uzna, iż może to naruszać powszechnie obowiązujące przepisy, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej, lub też nie posiada wystarczającej wiedzy i kwalifikacji odpowiednich do wykonania Zlecenia. W takich przypadkach, Usługodawca zawiadamia niezwłocznie Zleceniodawcę o niemożliwości realizacji Zlecenia i zwraca mu uregulowane wynagrodzenie w terminie 3 dni od wskazania przez Zleceniodawcę numeru rachunku. Zleceniodawcy nie przysługują żadne inne roszczenia z tytułu odmowy realizacji Zlecenia;
  7. Na każdą Usługę wystawiana jest faktura VAT, która stanowi pisemne potwierdzenie treści Zlecenia. Akceptując Regulamin Zleceniodawca wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną faktury na adres email wskazany przez Zleceniodawcę.
  8. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług bez wad.
  9. Realizacja Zlecenia następuje podstawie stanu faktycznego opisanego przez Zleceniodawcę w Zleceniu i na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dacie wykonywania Usługi, chyba że z treści Zlecenia wynika inaczej (np. sprawa dotyczy stanu faktycznego do którego zastosowanie mają przepisy poprzednio obowiązujące).
  10. Zleceniodawca oświadcza, że zlecając realizację Zlecenia ma świadomość oraz akceptuje fakt, iż Usługa zawiera indywidualną interpretację danego stanu faktycznego przez Usługodawcą i że w polskim porządku prawnym brak jest precedensu, co oznacza, że każda interpretacja aktu prawnego, nawet dokonana przez kompetentny organ państwowy, nie ma charakteru powszechnie obowiązującego i dopuszczalne jest odstępstwo od niej. Usługodawca ma prawo także do poinformowania Zleceniodawcy o swoim własnym poglądzie na daną kwestię, wraz ze wskazaniem rozbieżności lub kontrowersji istniejących w doktrynie, praktyce i orzecznictwie co do interpretacji danych przepisów prawnych.
 6. REKLAMACJE:

  1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wady Usługi, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego.
  2. W przypadku stwierdzenia wad Usługi, Zleceniodawca może złożyć reklamację bezpośrednio do Usługodawcy, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: beata@saldan.pl; lub pisemnie na adres: Beata Sałdan Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Podwikle 13, 32-085 Giebułtów.
  3. Zleceniodawca składając reklamację proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Usługi i żądania reklamującego. Składając reklamację Zleceniodawca proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii faktury VAT).
  4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zleceniodawca zostanie poinformowany przez Usługodawcę.
 7. DANE OSOBOWE:

  1. Użytkownik rejestrując Konto na Platformie Legamo.pl Użytkownik, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym, i/lub zapisując się do subskrypcji newslettera - przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania z Platformy Legamo.pl).
  2. W przypadku kontaktu z Usługodawcą - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta, i/lub subskrypcji newslettera - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a) Rozporządzenia RODO.
  3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane osobowe udostępnione Usługodawcy nie będą udostępniane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie (np. firmie księgowej, firmie zapewniającej obsługę techniczną serwera na którym znajduje się Platforma Legamo.pl), w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane.
  4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.
  5. Korzystający z Platformy Legamo.pl wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
 8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

  1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 201 r., poz. 1025 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123).
  2. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów (np. zmiana przepisów prawa, zamian zasad funkcjonowania Platformy Legamo.pl). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Platformy Legamo.pl, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z platformy Legamo.pl i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania z Platformy Legamo.pl w każdym czasie.
  3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Platformy Legamo.pl.
  4. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów związanych z Umowa jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
  5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Giebułtów, dnia 25 maja 2018 roku